Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Valenciano Mitjà

Idiomas

La Junta Qualificadora convoca anualment les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià. Enguany no hi haurà període de matrícula al setembre. Pot consultar els calendaris, les localitats i els llocs d'exàmens al web: http://www.cefe.gva.es/polin/val/jqcv/proves_calendari_proves.html

CONVOCATORIES D'EXAMENS DE VALENCIÀ - GENERALITAT VALENCIANA

Les persones que no han cursat estudis de valencià en el període escolar i que vullguen una acreditació oficial de coneixements de valencià, bé siga per a aconseguir un lloc de treball, accedir a la funció pública o per qualsevol altre motiu, poden obtindre el corresponent certificat superant les proves que cada any convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Este tipus de titols son prou valorats a l'hora de les fases de concurs de quasi totes les oposicions a nivell local i de Comunitat Valenciana.

LES PROVES

La Junta convoca anualment les proves en dos períodes. El calendari, les localitats i els llocs d'exàmens es fan públics al llarg del primer trimestre de l'any.
Hi haurà un únic període de presentació de instàncies.
La Junta pot convocar proves extraordinàries.

ELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS GENERALS

Els certificats de coneixements generals es refereixen a diversos nivells de domini en l'ús de la llengua i són els següents:
 • Certificat de coneixements orals de valencià.
 • Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.
 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.
 • Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

QUI POT PRESENTAR-SE A LES PROVES

Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l'any en què s'efectuen.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Per a poder participar en les proves cal sollicitar-ho presentant l'imprés multicòpia que es trobarà a disposició dels interessats als centres següents:
 • Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
 • Direccions territorials de Cultura, Educació i Esport.
 • Ajuntaments.
 • Centres d'informació juvenil.

Previament a la presentació de la sollicitud, cal haver abonat les taxes corresponents en la quantia i forma previstes a la convocatòria. Els aspirants podran inscriure's a diversos nivells, però només s'admetrà una matrícula per cada nivell.

La sollicitud s'ha de presentar en el registre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En cas de presentar-la en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.

RESULTATS DE LES PROVES

Després d'efectuades les proves, es farà pública en els taulers d'anuncis de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i de les Direccions Territorials de Cultura, Educació i Esport, per resolució de la presidenta de la JQCV, la llista provisional dels aspirants considerats aptes o no aptes per les comissions examinadores, i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un extracte de la resolució indicant els llocs on estarà exposada la llista.

Les persones interessades també podran accedir a la informació a través del web de la Junta Qualificadora (www.cult.gva.es/jqcv) i del telèfon audiomàtic, que funciona les 24 hores del dia (96 386 53 95).

Dirigido a les persones que no han cursat estudis de valencià en el període escolar i que vullguen una acreditació oficial de coneixements de valencià, bé siga per a aconseguir un lloc de treball, accedir a la funció pública o per qualsevol altre motiu, poden obtindre el corresponent certificat superant les proves que cada any convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencia

Requisitos

Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l’any en què s’efectuen.

OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE LA PROVA

La competència lingüística que s'haurà d'acreditar per a l'obtenció del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià és la següent:
 • Domini oral i escrit del valencià.
 • Coneixement de l'estructura fonètica, morfosintàctica i lèxica del valencià.

La prova s'estructura en quatre àrees, que avaluen les habilitats i els continguts següents:

Valor de cada àrea en relació al total de la prova

ÀREA 1 - Comprensió oral i comprensió lectora 15%
ÀREA 2 - Expressió escrita 25%
ÀREA 3 - Domini pràctic del sistema lingüístic (coneixements gramaticals i lèxics) 35%
ÀREA 4 - Expressió oral 25%
TOTAL 100% - La puntuació mínima exigida per a obtindre el certificat és d'un 70% de la prova.

CONTINGUTS I ESTRUCTURES

ÀREA DE COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ LECTORA

1. HABILITATS.
Escoltar i llegir textos en la varietat estàndard i en els diversos registres.
 1. Entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d'ús o context situacional: exposicions de debat, conferències, discursos polítics, llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d'opinió...
 2. Entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la llengua: llenguatge periodístic, polític, científic, administratiu...
2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:
 1. Escoltar textos orals d'un nivell formal: programes de ràdio i televisió, exposicions de debats, descripcions, narracions, explicacions, comunicats dirigits al públic en general...
 2. Llegir textos d'un nivell formal: notícies, entrevistes, articles d'opinió, discursos parlamentaris, treballs d'exposició...
 3. Entendre i ordenar correctament els diferents fragments d'un text.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

1. HABILITATS.

Comprendre, analitzar i escriure diversos tipus de textos escrits en la varietat estàndard.

 1. Conéixer els diferents tipus de discursos o seqüències: narració, descripció, exposició, instrucció, argumentació.
 2. Escriure textos en la varietat estàndard.
 3. Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre.
 4. Usar correctament els signes de puntuació així com les majúscules, minúscules, guionet, parèntesi i cometes.
2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:
 1. Practicar els processos lingüístics de composició:
  - generar idees
  - formular els objectius
  - organitzar les idees
  - redactar
  - revisar
 2. Escriure notícies, reportatges, editorials sobre temes d'actualitat...
 3. Escriure cartes personals, notes i avisos.
 4. Escriure cartes comercials i comandes dirigides a una empresa.
 5. Enviar anuncis als diaris i a les revistes locals.

ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC (CONEIXEMENTS GRAMATICALS I LÈXICS)

1. HABILITATS.

Aconseguir un domini pràctic del sistema lingüístic a nivell ortogràfic, morfosintàctic i lèxic, tenint en compte els continguts següents:

 1. Del sistema fonètic i ortogràfic:
  - L'alfabet. Fonema, so i grafia. Lletres i dígrafs.
  - Les grafies g/j, tg/tj.
  - La neutralització de les vocals e/a, e/i, u/o.
  - Les relacions entre els sons oclusius: /b/ i /p/; /d/ i /t/; /g/ i /k/, i la seua representació ortogràfica.
  - L'ortografia de les consonants b/v.
  - Les grafies x/ix.
  - Les grafies ig i tx.
  - Les grafies s, ss, ç, c i z.
  - Les grafies cc, sc i xc.
  - Les grafies m i n.
  - Les grafies l, ll i l·l.
  - La grafia h. Els sons geminats.
  - Els diftongs, el hiat.
  - L'accentuació gràfica i la dièresi.
 2. Del sistema morfosintàctic:
  - El substantiu i l'adjectiu. Gènere i nombre.
  - L'article. L'anomenat article neutre.
  - Determinants: demostratius, possessius, quantitatius i indefinits.
  - Els pronoms personals.
  - Els pronoms febles. La combinació de dos pronoms. Neutre i adverbials.
  - Els pronoms relatius. Diferenciació entre que conjunció i que relatiu.
  - La flexió verbal. Els verbs irregulars de la 1a, 2a i 3a conjugacions.
  - Les formes no personals del verb i el seu ús. L'infinitiu, el gerundi i el participi.
  - Les perífrasis verbals d'obligació i de probabilitat.
  - L'ús adequat dels verbs transitius i intransitius.
  - Els verbs pronominals.
  - La preposició. L'ús de les preposicions a/en, en/ab-amb, per/per a, fins/fins a i com/com a.
  - La conjunció. L'ús de les conjuncions i, ni, o, però, que, si, perquè...
 3. Del sistema lexicosemàntic:
  - La derivació i la composició.
  - El concepte de sinonímia.
  - La monosèmia i la polisèmia.
  - L'homonímia i l'antonímia.
  - Els refranys: coneixement i ús.
  - La utilització de locucions i frases fetes.
  - Les interferències lèxiques: estrangerismes adaptats, préstecs i barbarismes.
  - Els reculls lèxics: diccionaris i vocabularis.
2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:
 1. Completar els buits de grafies de les paraules d'un text.
 2. Posar accent gràfic o dièresi a les paraules d'un text quan corresponga.
 3. Completar textos buidats, sense les preposicions, nexes i contraccions adequades.
 4. Completar frases conjugant el verb proposat en el mode, temps i persona corresponents.
 5. Fer exercicis de combinació i substitució binària dels pronoms personals, neutre i adverbials en un discurs escrit definit.
 6. Usar i distingir en un text els pronoms relatius acompayant-los, si cal, d'altres elements.
 7. Corregir les formes d'obligació i probabilitat incorrectes exposades en un text.
 8. Detectar i corregir els errors lèxics en un text.
 9. Elaborar paraules compostes a partir de la seua definició. Derivar verbs a partir del substantiu.
 10. Llegir i escoltar textos diversos que continguen locucions i frases fetes, procurant comprendre el seu significat.

ÀREA D'EXPRESSIÓ ORAL

1. HABILITATS.

Aconseguir una expressió oral clara i correcta de la llengua estàndard.

 1. Comprendre la intenció i el propòsit comunicatiu en un text escrit.
 2. Distingir les idees principals i aconseguir una comprensió global en la lectura d'un text.
 3. Articular de forma clara els sons del discurs. Usar correctament les característiques acústiques del discurs: ritme, velocitat, pauses, entonació, vocalització...
 4. Obrir i acabar un discurs oral, resumint les idees importants del tema que es tracte.
2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:
 1. Llegir un text respectant la seua entonació, puntuació i vocalització.
 2. Comprendre un text escrit identificant la seua funció comunicativa i extraent-ne les idees principals.
 3. Comentar oralment un text, tenint en compte els següents aspectes:
  - Aprofitar el temps per a dir tot el que calga.
  - Simplificar l'estructura de la frase.
  - Usar frases fetes i fórmules de rutina, pauses i repeticions.
  - Repetir i resumir les idees més importants, reformulant tot allò que s'ha dit.
 4. Usar correctament l'estàndard de forma oral:
  - Articular clarament els sons del discurs.
  - Aplicar oralment les regles gramaticals de la llengua.
  - Usar codis no verbals adequats: gestos i moviments.
  - Adaptar el grau d'especificació del text a l'expressió oral.
 5. Estructurar i cohesionar un discurs oral:
  - encapçalament
  - nuc
  - desenllaç
  - conclusió final.

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad