GALICIA: Concello de Samos (Lugo): Contratación de 3 peóns para tarefas de Servizos múltiples

CONCELLO DE SAMOS

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS PARA TAREFAS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO CONCELLO DE SAMOS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA

_______________________________________________________________________________________________________________

Por Decreto de Alcaldía de data 26/06/2012, aprobáronse as bases para o procedemento de selección citado. O carácter excepcional así como a necesidade urxente e inaprazable da citada contratación nos servizos básicos esenciais do Concello de Samos foi aprobado polo Concello en Pleno segundo Acordo adoptado en data 13.03.2012 aos efectos do previsto no art. 3 do RD Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición libre

Clase de Persoal: Laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de obra ou servizo determinado a xornada completa.

Funcións e retribucións: As recollidas a título enunciativo na Base 2ª das que rexen a convocatoria.

Duración: 6 meses.

Bases Reguladoras da selección: Atoparanse a disposición dos interesados/as nas oficinas do Concello e na páxina web do mesmo: www.concellosamos.es. Valoraranse os méritos establecidos nas bases e realizarase unha proba práctica.

INSTANCIAS:

Os interesados/as que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán presentar instancia nos termos e segundo o modelo normalizado recollido como Anexo nas Bases reguladoras.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DESDE O DÍA 2 ATA O DÍA 4 DE XULLO DE 2012

GALICIA: Concello de Lugo: Convocatoria de 32 bolsas de Formación para participar nos obradoiros do Proxecto “Muralla Digital”

CONCELLO DE LUGO

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRINTA E DÚAS BOLSAS DE FORMACIÓN PARA PARTICIPAR NOS OBRADOIROS DO PROXECTO “MURALLA DIGITAL” (0413_MURALLA_DIGITAL_1_E), CONFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER NO MARCO DA 2ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA POCTEP (2007-2013)

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar na posesión da titulación académica requirida para o obradoiro para o cal presente a solicitude.

INSTANCIAS:

As solicitudes, xunto coa documentación adicional requerida, presentarase conforme o modelo oficial que figura no Anexo I da presente convocatoria, modelo que tamén estará a dispor dos interesados na Oficina de Participación Cidadá do Concello de Lugo (antigo seminario) e que tamén poderá descargarse na páxina web do Concello de Lugo: www.lugo.es.

As solicitudes deberán presentanse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, sito na Ronda da Muralla nº 197, ou en calquera das formas establecidas no artigo 38.4 da lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 2 ATA O DÍA 9 DE XULLO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsas

GALICIA: Concello do Corgo (Lugo): Contratación de 3 Conductores encargados da prevención e defensa contra incendios forestais

CONCELLO DO CORGO

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE TRES CONDUTORES ENCARGADOS DA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A VIXENCIA DO CONVENIO SUSCRITO COA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, DURANTE A CAMPAÑA 2012

_______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Oposición

CLASE DE PERSOAL: Laboral temporal, obra o servicio determinado, xornada completa, para a conducción de vehículo motobomba na campaña incendios 2012.

Consulta de bases:En páxina web www.concellodocorgo.net

INSTANCIAS:

As instancias deberán ser presentadas no rexistro deste concello.

As instancias, para participar neste proceso selectivo, que non se reciban no Rexistro de entrada deste concello no prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOP, serán rexeitadas, polo que se recomenda a súa presentación en man no rexistro deste Concello. Modelo de instancia: anexo II.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  DENDE O DÍA 2 ATA O DÍA 4 DE XULLO DE 2012