BARCELONA: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès: Borsa de treball de places d’Educador d’escola bressol

Borsa de treball de places d’Educador d’escola bressol

Sistema de selecció: Sense especificar a l’anunci
Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Sense especificar a l’anunci
Matèries: Educació infantil i llar d’infants

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives  
22/06/2012 DOGC 6155 Convocatòria 02/07/2012

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611080&language=ca_ES

GALICIA: Concello de Baleira (Lugo): Contratación dun/dunha Mecánico/a e 3 postos de Conductores de camión motobomba

CONCELLO DE BALEIRA

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

______________________________________________________________________________________________________________

– Postos: Un posto de mecánico para mantemento e reparación de vehículos e demais maquinaria do concello e tres postos de conductores do camión motobomba.

– Modalidade contractual: Contrato laboral temporal a tempo completo.

– Duración prevista do contrato: contrato por obra o servizo cunha duración aproximada de tres meses e medio.

– Requisitos: acreditación de ter os coñecementos necesarios para o desempeño dos devanditos postos ademais dos esixidos con carácter xeral na lexislación vixente.

No caso dos conductores para o camión motobomba o carné de conducir que habilite para a conducción do vehículo motobomba do Concello así como os esixidos mediante Convenio a formalizar coa Xunta de Galicia quedando a contratación condicionada á formalización do Convenio coa Consellería do Medio Rural que subvencione as devanditas contratacións.

– Criterios de selección: Os establecidos nas Bases Xerais para o acceso a prazas de persoal laboral temporal do Concello de Baleira, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo Nº 292 de 22 de decembro de 2010 .

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 23 ATA O DÍA 27 DE XUÑO DE 2012

– Data de selección: 29 de xuño de 2012.A entrevista contemplada nas bases realizaráse o día 29 de xuño ás 9:00 horas.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación

ZARAGOZA: Ayuntamiento de Alfamén: bolsa de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio

Se publica en el BOP de Zaragoza de 22 de junio de 2012, bases para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Alfamén.

Requisitos que deben de cumplir los aspirantes:

Estar en posesión del certificado de estudios o equivalente (graduado escolar/título de Educación Secundaria).

Solicitudes.

Forma y plazo de presentación: Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas de la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la convocatoria

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en el que aparezca publicada la presente convocatoria en el BOPZ. (hasta el 12 de Julio)

A la instancia se acompañará:

Fotocopia compulsada del DNI del aspirante o, en su caso, pasaporte.

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la titulación académica requerida.

Documentos acreditativos, originales o fotocopias debidamente compulsadas de los méritos alegados que deban ser valorados en el concurso.

Procedimiento de selección.

La selección del personal se realizará por concurso de méritos alegados y documentalmente justificados.

GALICIA: Resolución que modifica a Resolución do 6 de Xuño de 2012 pola que se publican as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e se procede a publicar os resultados provisionais da baremación dos/as aspirantes admitidos/as co seu número de orde, para vinculacións temporais de diversas categorías de Xestión e Servizos do SERGAS

RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2012 QUE MODIFICA A RESOLUCIÓN DO 6 DE XUÑO DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E SE PROCEDE A PUBLICAR OS RESULTADOS PROVISIONAIS DE BAREMACIÓN DOS/AS ASPIRANTES ADMITIDOS/AS CO SEU NÚMERO DE ORDE, CON RESPECTO Á CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN DE ASPIRANTES PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN E SERVIZOS NO ÁMBITO DAS INSTITUCIÓN SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ENTIDADES ADSCRITAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertido erro nos resultados das listas publicadas pola Resolución do 6 de xuño de 2012, en canto que non se tivo conta toda a in­formación de datos dos solicitantes, sendo este un erro material ou de cómputo aritmético, acórdase proceder a incorporar a citada información e rectificar a puntuación, publicando de novo os resultados e as listas anunciadas pola citada Resolución do 6 de xuño de 2012.

NOVO PRAZO DE RECLAMACIÓN SÓ CON RESPETO AOS RESULTADOS DA BARE­MACIÓN: DENDE O DÍA 23 DE XUÑO ATA O DÍA 2 DE XULLO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Resolución