GALICIA: Aberto o prazo para a inscricion de aspirantes de diversas categorías sanitarias para vinculacións temporais no SERGAS

RESOLUCIÓN DO 4 DE XUÑO DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE ABRE O PRAZO PARA A INSCRICIÓN DE ASPIRANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS SANITARIAS PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS NO ÁMBITO DAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ENTIDADES ADSCRITAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Por medio desta resolución procédese a abrir o prazo para a inscrición das persoas aspirantes interesadas en presentar a súa solicitude nas listaxes que se confeccionen en aplicación do Pacto de selección temporal de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia nº 89, do 9 de maio de 2011), para o acceso ás vinculacións temporais neste organismo, nas seguintes categorías:

– Persoal médico de familia.

– Persoal médico de urxencias hospitalarias.

– Pediatra de Atención Primaria.

– Médico/a coordinador/a do 061.

– Médico/a asistencial do 061.

– Médico/a especialista en medicina do traballo.

SOLICITUDES:

A inscrición resulta obrigatoria para todas as persoas interesadas en figurar nas listaxes que se elaboren por cada categoría das previstas, e deberán presentar unha solicitude por cada categoría en que desexen inscribirse. Unha vez confirmada a inscrición electronicamente no formulario de solicitude non se poderá modificar. O formulario confirmado debe imprimirse e presentarse nos rexistros administrativos.

A solicitude formalizarase nos modelos normalizados de instancia e a través do currículo profesional habilitado electronicamente na páxina web do organismo www.sergas.es, na epígrafe correspondente do FIDES/expedient-e, na epígrafe procesos.

As solicitudes en papel que resultan da impresión da inscrición automatizada poderán presentarse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nos rexistros das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde e nos rexistros dos centros hospitalarios e das xerencias de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde, e nas xerencias de Área de Xestión Integrada, de ser o caso, así coma nos órganos e nas condicións a que se refire o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de solicitude de inscrición. Recoméndase remitir a inscrición á mesma unidade onde xa consta o resto de documentación de méritos, de ser o caso.

PRAZO:

PARA A PRIMEIRA XERACIÓN DE LISTAXES, PODERANSE FORMALIZAR AS SOLICITUDES DESDE O DÍA 15 DE XUÑO ATA O 14 DE XULLO DE 2012.

Os méritos computables serán os causados ata o 30 de xuño de 2012 e acreditados dentro das datas anteriormente citadas.

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Resolución DOGA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE GALICIA: Bolsa de profesores de música y artes escénicas

Se publica en el DOG de 13 de junio de 2012 el Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos, por el que se comunica la apertura del plazo para solicitar plazas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia en las especialidades de Caracterización e Indumentaria (594442), Espacio Escénico (594448) y Técnicas Escénicas (594456).

Instancias hasta el 23 de junio de 2012.

Más información y acceso a la instancia, aquí

ASTURIAS: Ayuntamiento de Gijón: Elaboración de una bolsa de empleo de la categoría de Técnico/a en Educación Infantil

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

_______________________________________________________________________

ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL

_______________________________________________________________________________________________________________

Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una bolsa de trabajo en la categoría de Técnicos/as en Educación Infantil (grupo C, Subgrupo C1 de nivel de titulación) a efectos de su eventual contratación temporal dentro del Convenio de Colaboración con el Principado de Asturias para la ejecución del Plan de Ordenación de las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición

TITULACIÓN REQUERIDA: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: Maestro/a Especialista en Educación Infantil, Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FP 2.º grado), Técnico Superior de Educación Infantil (Ciclo Formativo de grado superior), personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de 1996 por la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de habilitación para los profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de octubre de 1994 de la Dirección General de Centros Escolares del MEC sobre las titulaciones mínimas de los profesores de Centros Docentes creados a instancias de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas.

INSTANCIAS:

Los interesados deberán de presentar en el Registro general o auxiliares del Ayuntamiento la solicitud de participación en el modelo normalizado 08.01 disponible en la página web municipal y en las oficinas de atención al público dependientes del Servicio de Relaciones Ciudadanas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DESDE EL DÍA 14 HASTA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2012

Para más información, consulta el siguiente enlace: Bases Contratación

GALICIA: Concello de Cedeira (A Coruña):Corrección de erros nas bases específicas para a formación das bolsas de traballo para realizar contratacións temporais ou nomeamentos interinos como Mestre/a e como Monitor/a e apertura do prazo de presentación de instancias

CONCELLO DE CEDEIRA

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DAS BOLSAS DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO MESTRE/A E COMO MONITOR/A

_______________________________________________________________________________________________________________

Por resolución da Alcaldía de data 06 de xuño de 2012 correxíronse os erros detectados nas “Bases específicas para a formación das bolsas de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como mestre/a e como monitor/a para o desenvolvemento do servizo de “Igualdade, xogo e conciliación”.

As bases e a corrección de erros están expostos no taboleiro de anuncios e na páxima web www.concellocedeira.es deste Concello.

Unha vez subsanados os erros, procédese á apertura do prazo de presentación de instancias.

PRAZO: DENDE O DÍA 15 ATA O DÍA 25 DE XUÑO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Corrección erros

GALICIA: Publicadas as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación dos/das aspirantes admitidos/as para vinculacións temporais en diversas categorías de Xestión e Servizos (Grupo Auxiliar da función administrativa, Persoal de Servizos Xerais e Celador/a) do SERGAS

RESOLUCIÓN DO 6 DE XUÑO DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E SE PROCEDE A PUBLICAR OS RESULTADOS PROVISIONAIS DE BAREMACIÓN DOS/DAS ASPIRANTES ADMITIDOS/AS CO SEU NÚMERO DE ORDE, CON RESPECTO Á CONVOCATORIA DE INSCRICIÓN DE ASPIRANTES PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN E SERVIZOS NO ÁMBITO DAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ENTIDADES ADSCRITAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Por Resolución do 24 de novembro de 2011 (DOG nº 227, do 28 de novembro), da Dirección de Recursos Humanos, abriuse o prazo para inscrición de aspirantes de diversas categorías de xestión e servizos para vinculacións temporais no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade. Esta primeira inscrición formalizouse para as seguintes categorías de xestión e servizos: 

1. Grupo auxiliar da función administrativa. 

2. Persoal de servizos xerais. 

3. Celador/a. 

Na dita resolución prevíase unha xeración de listas coas persoas inscritas ata a data 15.1.2012 que cumprisen os requisitos determinados na citada resolución. Este prazo foi ampliado ata o 16.1.2012. 

Por Resolución do 28 de febreiro de 2012 (DOG nº 49, do 9 de marzo) publicáronse as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as para vinculacións temporais nas anteditas categorías. 

Resoltas as solicitudes de emenda, procédese á publicación dos seus resultados, mediante unha lista definitiva de excluídos/as e admitidos/as. 

As reclamacións entenderanse estimadas ou desestimadas coa publicación destas listas definitivas. 

Ademais, por medio desta resolución publícanse tamén os resultados provisionais de aplicación do baremo sobre os méritos dos/das aspirantes admitidos/as e o número de orde provisional que resulta da puntuación obtida. 

Así mesmo, pola presente resolución disponse a publicación do número de titulares e suplentes das listas especiais para nomeamentos de curta duración (norma II.8 do pacto de selección temporal) de celador/a, desagregada por centro ou complexo hospitalario, na páxina web do Servizo Galego de Saúde, no enlace que figura ao final desta resolución. 

As persoas aspirantes admitidas, só con respecto aos resultados da baremación, poden presentar reclamación ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS AOS RESULTADOS DA BAREMACIÓN: DENDE O DÍA 15 ATA O DÍA 25 DE XUÑO DE 2012 

As listas definitivas de excluídos/as e a lista de admitidos/as definitiva coa puntuación da baremación provisional e o número de orde están accesibles a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde. 

Para máis información, consulta os seguintes enlaces: 

Resolución 

Listas definitivas

COMUNIDAD VALENCIANA: Pinoso (Alicante). Bolsa de trabajo para Conductores de Transporte Sanitario.

AYUNTAMIENTO PINOSO.
-BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE
SANITARIO            PAG. 42

COMUNIDAD VALENCIANA: Cabanes (Castellón). Bases para Bolsa de Trabajador Social.

BASES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES SOCIALES PARA ATENDER NECESIDADES TEMPORALES EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA