GALICIA: Concello do Barco de Valdeorras: Bolsa de contratación para Auxiliares Administrativos/as con carácter de funcionario/a interino/a.

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS

_______________________________________________________________________

FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO, PARA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS DO CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A

_______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Oposición libre

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de Graduado Escolar, graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, FPI ou equivalente, na data na que remate o prazo de presentación de instancias.

INSTANCIAS:

Quen reunindo os requisitos esixidos desexe participar no proceso, deberá presenta-la solicitude no modelo oficial de instancia que se achega como anexo I da convocatoria.

A instancia dirixirase ó presidente da Corporación, e deberase presentar dentro do horario correspondente no Rexistro Xeral do concello (de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres e de 10.00 a 13.00 horas os sábados), sen prexuízo do establecido no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Non obstante, de non a presentaren no Rexistro Xeral, é aconsellable que os/as interesados/as, dentro do prazo, a remitan por fax ó concello (n.º 988 325 978), avisando da presentación da solicitude por algún dos outros medios previstos no artigo 38 da Lei 30/92.

As solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse en sobre aberto para seren seladas e datadas antes de seren certificadas.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 8 ATA O DÍA 13 DE XUÑO DE 2012

 Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsa

COMUNIDAD VALENCIANA: Vilanova d’Alcolea (Castellón). Bolsa de trabajo para peones operarios.

AYUNTAMIENTO DE VILANOVA D’ALCOLEA
 • Bases bolsa de trabajo
 • DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Oficina d’accés i Gestió de la Contractació: Publicada la convocatòria per cobrir diferents (interí)

  S-10/12 1 plaça de Tècnic auxiliar bibliologia – Conductor bibliobús

  Sistema de selecció: Concurs
  Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)
  Altres requisits: Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació /Permís de conduir classe C
  Tipus de personal: Personal interí
  Observacions: contracte temporal
  Matèries: Biblioteques

  Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
  04/06/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria
  07/06/2012 DOGC 6144 Convocatòria 18/06/2012

  S-11/12 1 plaça de Director biblioteca – Biblioteca de Sant Vicenç dels Horts

  Sistema de selecció: Concurs
  Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)
  Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
  Tipus de personal: Personal interí
  Observacions: contracte temporal
  Matèries: Biblioteques

  Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
  04/06/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria
  07/06/2012 DOGC 6144 Convocatòria 18/06/2012

  http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609620&language=ca_ES